Kontrola (ocena) systemów ogrzewania i klimatyzacji według Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków


Obowiązkowa kontrola systemów ogrzewania i klimatyzacji:

Według art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) wydano rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Wynika z niej że każdy właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

Systemów ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

• co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
• co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
• co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

Systemów klimatyzacji polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń klimatyzacyjnych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW:

• co najmniej raz na 5 lat

Osoby uprawnione do kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji:

Nasi audytorzy są w wykazie osób uprawnionych prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw budownictwa.

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na każde pytanie i wycenimy prace wg zakresu.

PolandEnglish